یو وی موضعی لایه ای براق و کمی برجسته می باشد که در نقاط مشخصی روی کار در نظر گرفته می شود

که موجب برجسته شدن و براقی بخش مورد نظر می شود و نه تنها از لحاظ ظاهری بلکه توسط انگشتان نیز 

قابل لمس می باشد و جلوه خاصی به کار می دهد.

ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود